How To Learn Norwegian

There are many ways and methods to learn a foreign language. As far as I am concerned I tried to learn Norwegian and encountered many difficulties mainly those related to pronunciation and grammar. So I decided to acquire as much vocabulary as possible and try later on to synchronise that with grammatical rules. For this purpose I opted to use translation of so common, familiar and thematic phrases and sentences from Norwegian to English and vice versa and I hope this can helps to learn Norwegian language. This could be helpful to many who learn Norwegian because there are some who can master grammar but lacking vocabulary and expressions.
Learn Norwegian, Lær norsk, apprendre le norvégien, تعلم النرويجية, เรียนรู้ภาษานอร์เวย์, Aprende noruego, Noors leren,научат норвежки, μάθει νορβηγικά, 学习挪威语, Norwegisch lernen, изучать норвежский, imparare il norvegese, नार्वेजियन जानने के लिए, ノルウェー 語を学ぶ, یادگیری نروژی , نارویجن سیکھنے کی , nauczyć się norweskiego, bartaan af-noorwiijiga, Matuto ng Noruwego

Norwegian Sentences

Utarbeide krisehåndteringsplan
Elaborating Crisis action plan
Aller helst bør det....
Most preferably it should….
Dette blir ikke en løsning som kan betraktes som...
This being not a solution that can be considered as
Det er svært hyggelig å kunne presentere hyggelige tilbakemeldinger fra kundene våre
It's very pleasant to be able to present positive feedback from our customers
 
Vi har tatt i bruk et nytt verktøy der vi måler kundetilfredshet som heter...
We have adopted a new tool which we measure customer satisfaction called…
Markedsovervåkning av kunder og konkurrenter gir bedriften en anledning til å være i forkant av utviklingen og dermed kunne planlegge og handle deretter
Market surveillance of customers and competitors gives the company an opportunity to be at the forefront of developments and thereby be able to plan and to act accordingly
Overordnede hensikter og retning angående kvalitet
Overall intents and direction regarding the quality
Kvalitetspolitikken skal dessuten tjene som et rammeverk for å etablere og gjennomgå kvalitetsmål
Quality policy shall also serve as a framework for establishing and reviewing quality objectives
Vi er avhengige av våre kunder for å oppfylle våre krav til lønnsomhet
We rely on our customers to meet our profitability requirements
Det er derfor avgjørende at vi forstår gjeldende og fremtidige kundebehov
It is therefore crucial that we understand current and future customer needs
Vi skal avklare og tydelig kommunisere hensikt og retning for organisasjonen
We will clarify and clearly communicate the purpose/ intent and direction/orientation of the organization
Hold kjeft, dere er avskyelige
Shut up ! you're disgusting
Vandrere sliter med å få arbeid
Immigrants struggles to find work
slik at vi er i stand til å oppfylle definerte kundekrav
so that we are able to meet the specific customer requirements
Vi skal i tillegg alltid strebe etter å overgå kundens forventninger.
We must also always endeavor to exceed customer expectations.
Våre produkter må være i stand til å opprettholde den spesifiserte ytelsen
Our products must be able to maintain the specified performance
Den spesifiserte ytelsen gir oss en gunstig konkurranse posisjon
The specified performance gives us a favorable competitive position
Våre beslutninger skal baseres på innsikt gjennom
Our decisions will be based on insight through….
Vi skal påse at alle …
We shall ensure that all…
Vi har høye ambisjoner og for å bidra til å sikre at vi er på vei til å oppnå dem
We have high ambitions and in order to help ensure that we are on the way to achieve them
Vi skal utvikle og bevare langsiktig og gjensidig fordelaktig samarbeid med våre strategiske leverandører
We will develop and preserve long-term and mutually beneficial cooperation with our strategic suppliers
og være bevisst på hvor virkningsfullt og effektivt systemet fungerer
and be aware of how impactfully and effectively the system works
vi jevnlig søker de ansatte sine tilbakemeldinger på flere måter
we regularly seek the employees feedback in several ways
Undersøkelser som måler dine synspunkter på spesifikke emner
Surveys that measure your points of view on specific topics
Jeg har ikke merket noe spesielt til det
I have not noticed anything special to that
Det er knapphet på mindre leiligheter
There is a shortage of smaller flats
Vi ser ingen tegn til at det skal avta
We see no sign that it will decrease
Det finnes imidlertid fortsatt noen muligheter
However, there are still some opportunities
Å bli tatt på fersk gjerning
Being caught in the act. "He was caught redhanded".Fr: Être pris en flagrant délit